Veelgestelde
vragen

In dit item op de website staan een aantal vragen centraal die we in de praktijk veel tegen komen. Misschien dat je hiermee al geholpen bent. Mocht je vraag er niet bij staan, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Alle vragen op een rij

Thuiswerken?

Door het nieuwe werken is de kans groot dat je voor je werkgever één of meerdere dagen per week thuis aan de slag gaat. Houd in zo’n geval rekening met het feit dat je daardoor premieplichtig kunt worden in je woonland (bijvoorbeeld België). Als je een substantieel deel van je werkzaamheden in België verricht, dan val je mogelijk onder het Belgische sociale zekerheidsstelsel en dus niet meer het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid

Veel werkgevers hebben vaak niet in de gaten dat het ook voor hen grote consequenties heeft als werknemers thuis aan de slag gaan. Namelijk, bij een verschuiving van de sociale zekerheid van Nederland naar België moet de werkgever zich in het woonland van de werknemer melden om vervolgens daar de sociale premies af te dragen.

Thuiswerken is niet alleen van invloed op de sociale zekerheid, maar is ook van belang voor het antwoord op de vraag waar deze werkdagen volgens het belastingverdrag belast zijn. Met andere woorden, waar bent u belasting verschuldigd over de thuiswerkdagen?

Kwalificeren als buitenlandse belastingplichtige?

Wanneer je als buitenlandse belastingplichtige gebruik wil maken van bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek, moet je kwalificeren als buitenlandse belastingplichtige. Dit betekent dat 90% van je inkomen in Nederland moet zijn belast, na toepassing van het belastingverdrag. Zie ook Belastingverdrag Nederland-België. Voldoe je hier niet aan, dan vervalt mogelijk de hypotheekrente geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Waar ben ik sociaal verzekerd?

De Europese verordening voor de sociale zekerheid geeft antwoord op de vraag waar iemand sociaal verzekerd is. Let op: het is goed mogelijk dat je in een land wel belastingplichtig bent, maar niet sociaal verzekerd. Detacheren is een van de vele voorbeelden waar belastingplicht en premieplicht uit elkaar kunnen lopen.

Veel mensen in de grensstreek wonen namelijk in een ander land dan waarin zij werken. Stel u woont in België en u bent in dienst bent bij een Nederlandse werkgever. Volgens de hoofdregel bent u dan verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland. Niets aan de hand. Voor veel banen is het namelijk zo dat de werkzaamheden plaatsgebonden zijn. Wilt u uw werkzaamheden uitoefenen, dan is het noodzakelijk om daarvoor naar uw werk te gaan.

Kiezen voor binnenlandse belastingplicht?

Vanaf 1 januari 2015 is het keuzerecht voor de buitenlandse belastingplichtige vervallen. In de aangifte over het jaar 2014 is het voor de laatste keer mogelijk om gebruik te maken van het keuzerecht. Let op: is je situatie veranderd en heb je in het verleden altijd gebruik gemaakt van het keuzerecht, dan is het wellicht verstandig om over het jaar 2014 geen gebruik te maken van het keuzerecht. Belastingbesparingen van duizenden euro’s zijn hierbij geen uitzondering.

Terugploegregeling; ploegt de Belastingdienst nog terug?

Ja, die mogelijkheid bestaat nog steeds. Wanneer je altijd hebt gekozen en hiermee fiscaal voordeel hebt behaald doordat je gedurende deze jaren de hypotheekrente altijd in aftrek hebt kunnen brengen, zou het kunnen dat de Belastingdienst gaat terugploegen als je in enig jaar (2014 is het laatste jaar), geen gebruik meer maakt van het keuzerecht. Geen geld laten liggen, maar je goed laten adviseren is het uitgangspunt.

Ik woon in België en ga werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever.

Betaal ik nu in België belasting of in Nederland of misschien dubbele belasting? Personenbelasting wordt in België geheven als je daar rijksinwoner bent. De personenbelasting wordt geheven over je wereldinkomen. In beginsel ben je over de inkomsten die je in Nederland verdient belastingplichtig in België. Je bent als niet inwoner belastingplichtig over het inkomen dat je in Nederland verdient en hiermee staat in beginsel dubbele heffing.

Verdrag Nederland-België (ter voorkoming van dubbele belasting)

Het belastingverdrag tussen Nederland en België biedt uitkomst als sprake is van grensarbeid en er in beginsel dubbele heffing optreed. Een belastingverdrag kan iedere belastingplichtige inroepen en toepassen in de aangiften inkomstenbelasting. Voorkoming claimen in de aangifte is noodzakelijk om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Wonen in België of in Nederland?

De woonplaats van een belastingplichtige is bij internationaal belastingrecht het beginpunt voor het antwoord op vraag waar iemand belasting betaalt over zijn inkomsten. Sommige mensen met een woning in België en in Nederland, kunnen zich wel eens afvragen waar zij wonen. Feiten en omstandigheden zijn voor de bepaling van de woonplaats relevant. De inschrijving in het land zelf, is een begin van bewijs, maar niet altijd leidend voor het antwoord op de vraag waar iemand woonachtig is.

Ik woon in Nederland en werk in Duitsland, waar is mijn inkomen belast?

Als je in Duitsland gaat werken en Duitsland heeft het recht om belasting te heffen over het inkomen, dan betaal je in Nederland geen belasting over dit inkomen (je claimt immers een voorkoming van dubbele belasting). Omdat je toch al geen belasting betaalt in Nederland heb je niets meer aan je hypotheekrenteaftrek. Omdat Duitsland het inkomen belast, zul je uiteindelijk meer belasting betalen. Omdat te compenseren, kun je in de aangifte kiezen om gebruik te maken van de compensatieregeling. Wil je geen gebruik maken van de compensatieregeling, dan geldt de doorschuifregeling (ook wel stallingsregeling genoemd). We kijken samen, afhankelijk van je situatie wat het beste is om te doen.