Uitbreiding hypotheekrenteaftrek niet-inwoners

 In Nieuws

Op basis van het zogenoemde Schumacker-arrest kunnen niet-inwoners van Nederland aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrente) claimen als 90% of meer van het gezinsinkomen in Nederland wordt belast. Met de invoering van de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige past de wetgever feitelijk dit Schumacker-criterium toe.

Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft deze aftrekmogelijkheid echter verruimd in zijn op 9 februari jl. gewezen arrest, waarin prejudiciële vragen van de Hoge Raad worden beantwoord.

De casus van het arrest was als volgt. Het wereldinkomen van een in Spanje wonende Nederlander was voor 60% toe te rekenen aan Nederland en 40% aan Zwitserland. Hij geniet geen inkomen in Spanje. Hij heeft 60% van de hypotheekrente van zijn woning in Spanje in aftrek gebracht in zijn Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Deze aftrekpost wordt hem geweigerd, omdat hij niet voldoet aan het 90%-criterium. Omdat volgens de Hoge Raad niet duidelijk is hoe het Schumacker arrest in deze situatie moet worden uitgelegd, worden prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU.

Het HvJ EU heeft nu bepaald dat EU-inwoners in de werklidstaten, die mogen heffen over een deel van het arbeidsinkomen, recht hebben op een pro-rata aftrek voor aftrekposten die samenhangen met de persoonlijke en gezinssituatie, als zij deze niet kunnen claimen in de staat waar zij (fiscaal) wonen, omdat in dat land te weinig inkomen wordt genoten. Daarbij is het volgens het HvJ overigens niet van belang dat een deel van het inkomen wordt genoten in een zogenoemde derde staat (niet-EU/EER).

Dat betekent dat Nederland de aftrekpost van 60% van de hypotheekrente moet toestaan.

Het HvJ EU doet (helaas) geen uitspraak over de vraag of het van belang is of in het woonland via verliesverrekening mogelijk in toekomstige jaren later wel een fiscaal voordeel van aftrekposten genoten kan worden. Die kwestie kan nog tot discussie met de belastingdienst leiden en zal vast in de toekomst nog aan de (EU-)rechter worden voorgelegd. Maar dat de regeling van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht niet EU-proof is, en dat een grotere groep gebruik kan maken van aftrekposten, is duidelijk geworden.

Voor cliënten in dezelfde situatie kan, ook al moet de Hoge Raad nog uitspraak doen, al een beroep op het arrest worden gedaan in de aangiften inkomstenbelasting waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat.

 

Bron: http://www.fullfinance.nl/uitbreiding-hypotheekrenteaftrek-inwoners-europese-hof-justitie