Kinderen ten laste? Een belangrijke ontwikkeling!

 In Nieuws

Zoals u wellicht weet, kent het Belgische belastingstelsel een recht op belastingvermindering voor personen ten laste (kinderen en inwonende ouderen met een laag inkomen). Deze belastingvermindering wordt berekend op het hoogste belastbare inkomen. Maar hoe zat het ook alweer met de situatie waarin uw partner met het hoogste inkomen in het buitenland werkt?

In de personenbelasting is geregeld dat de toeslag op de belastingvrije som wegens kinderlast (automatisch en zonder keuzemogelijkheid) wordt toegekend aan de echtgenote of wettelijke samenwonende die het hoogst belastbare inkomen heeft. Mooi zou u zeggen, maar in het geval van een echtpaar of wettelijk samenwonend stel, waarbij de ene persoon in België werkt en de andere in Nederland, kan deze automatische toerekening heel ongelukkig uitvallen. Ook hier geldt dat het voordeel wordt toegekend aan degene met het hoogste inkomen, maar als het inkomen al volledig is vrijgesteld, heeft levert dit geen voordeel op!Het Hof van Justitie (HvJ) oordeelde eerder dat daarmee het vrij verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging wordt geschonden. Bovendien stelde het HvJ dat het toekennen van een belastingvoordeel in de werkstaat, de Belgische overheid niet van de plicht ontslaat het voordeel van kinderen ten laste, toe te kennen aan degene met het laagste inkomen.

De Belgische belastingadministratie heeft hierop een aantal wijzigingen in de regeling aangebracht, maar deze wijzingen leidde er in de praktijk niet tot het gewenste voordeel. Namelijk, op 8 juli 2014. publiceerde de Belgische fiscus haar interpretatie van de eerder genoemde uitspraak en deelde haar standpunt mee voor de voorwaarden en de berekening van het eventueel terug te betalen bedrag. (Voor de liefhebber: circulaire AAFisc Nr. 27/2014 d.d. 01-07-2014).
Hoewel het Grondwettelijk Hof de regeling als discriminerend veroordeelde, verwerpt de Belgische fiscus de mogelijkheid om het belastingverschil eenvoudig te bepalen op basis van de aanrekening van de belastingvrijstelling voor kinderen op het lagere (Belgische) inkomen. Kort samengevat: de vrijstelling voor kinderen zal dus blijven worden gegeven aan degene met het hoogste (buitenlandse) inkomen. Dit betekent dat het voordeel van kinderen ten laste in rook opgaat!
Nu heeft het Hof van beroep te Antwerpen onlangs geoordeeld dat het verschil in behandeling van gehuwden/wettelijk samenwonenden en niet-gehuwden/niet-wettelijk samenwonenden discriminerend uitwerkt. Niet-gehuwden/niet-wettelijk samenwonenden kunnen immers kiezen om het voordeel toe te rekenen aan degene met het Belgische inkomen, zodat het voordeel niet verloren gaat. Gehuwden/wettelijk samenwonenden kunnen dit niet. De tweede discriminatie betreft: als de echtgenoten beiden werkzaam waren geweest in België, zij de toeslag eveneens zouden hebben genoten. Ook als de echtgenoot met het laagste inkomen in Nederland zou werken, zou het voordeel genoten kunnen worden.
Bent u benieuwd of de nieuwe uitspraak iets voor u oplevert?